Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Zadania Erasmus+

  • Zatrudnienie i nowe technologie
  • Integracja i włączenie społeczne
  • Kapitał społeczny i zaangażowanie młodzieży
  • Sprawna edukacja i szkolenia
  • Synergia między sektorami edukacji
  • Wzmocniona współpraca na rzecz aktywności fizycznej

Struktura programu

Struktura programu Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:
Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport oraz działania Jean Monnet.

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+ i scentralizowane. Tymi ostatnimi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013: programu "Uczenie się przez całe życie", programu "Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej na: https://erasmusplus.org.pl